Soutěž o vstupenky na akci „Kreativ Jaro“ 

Pravidla soutěže 

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Jakub Malchar, IČ 02113643, sídlo Svatopluka Čecha 1497, 738 01 Frýdek-Místek

Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 22. března 2019 do 24. března 2019, a to včetně těchto dní. 

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let z České republiky (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže").


Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Organizátora, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeny jakékoli další osoby, které se podílely na organizaci této soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která se podílela na organizaci této soutěže, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. 

Princip a podmínky soutěže

Účastníci se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek v termínu konání soutěže označí jednu osobu do komentáře soutěžního příspěvku a olikeuje stránku Fimovinky na Facebooku nebo Instagramu. Losování proběhne 25. 3. 2019,výherci budou osloveni k zaslání korespondenčních údajů a do 27. 3. 2019 bude výhra odeslána poštou nebo předána osobně. 

Výhra v soutěži 

Výhrou v soutěži je 8 vstupenek na akci „Kreativ Jaro“ v hodnotě 800 Kč, výhru obdrží celkem 8 výherců.

Dne 25. března 2019 budou výherci vylosováni.

 
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 81 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a adresu výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže. 

Další ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výherci předány v souladu s pravidly soutěže. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 22. 3. 2019. 

Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 
0

© 2017 Iveta Vaňurová

Líbí se Vám moje tvorba?

Chcete mít některý z těchto originálních výrobků doma? Nebo obdarovat své blízké? Neváhejte mě kontaktovat.